رفتن داريم تا رفتن:

اين خارجی ها اصلا آدم نميشن! میپرسيد چرا؟ بخاطر اينکه غير از امريکا و اروپا جای ديگر را نميشناسند بخصوص ايران را.

بيشتر خارجی ها اصلا اسم ”ايران “را نشنيده اند ووقتی ما ميگوييم از ايران آمده ايم قيافه شون رو آنچنان تغيير دکور ميدند و لب و لوچه شون رو کج و کوله ميکنند که آدم وحشت ميکنه

بعضی شون هم که مثلا اهل روزنامه خواندن و اخبار شنيدن هستند اسم ايران را شنيده اند ولی معمولا ايران را با عراق قاطی ميکنند و از ما می پرسند: حالا که صدام رفته وضعتان خوب شده؟!!

عده کمی از آنها هم هستند که غالبا از میان مسولين سياسی شون يا استاد دانشگاه هستند، هم اسم ايران رو شنيده اند و هم تفاوت ايران با عراق رو ميدونند ولی معمولا مسولين ما را باهم قاطی پاتی ميکنند. مثلا خمينی و خامنه ای و خاتمی را قره قاطی ميکنند و يه معجون عجيب و غريبی درست ميکنند.

يکی از اين خارجی ها به من ميگفت: درسته که شما ايرونی ها با شنيدن هر کلمه ای که با ”خ“ شروع شود فورا صلوات ميفرستيد؟!

من هم گفتم: نه بابا! اينقدرها هم که فکر ميکنيد ما "چيز خل" نيستيم. برای هر خری که صلوات نميفرستيم.

به او گفتم برای اينکه فرق خمينی و خاتمی و خامنه ای رو بدونی و هيچوقت قاطی نکنی اينه که بدونی:

- خمينی اون بود که رفت. خاتمی اينه که داره ميره. خامنه ای اونه که بايد برود.

البته رفتن داريم تا رفتن!

اولی بصورت طبيعی رفت. دومی بصورت قانونی و سومی بايد با قوه قهريه برود.

0 Responses

ارسال یک نظر