افشای اسرار اتمی!:

عبدالفتاح سلطانی متهم به انتشار اسرار اتمی ايران شد!

(اين در زمانی است که ماهواره های جاسوسی امريکا همه فعاليتهای اتمی ما را جزء به جزء زير نظر دارند و از همه چيز باخبرند)

اينروزها قرار شده اگه خواستند کسی رو دراز کنند و ترتيبش رو بدند ديگه به بهانه هايی مثل اهانت به رهبری و تشويش اذهان عمومی و براندازی نظام و يا محاربه با امام زمان و... نباشد چون اين حرفا ديگه خيلی لوث و لوس شده و دستمايه مسخره و خنده مردم.

بلکه از اين به بعد دستگيری افراد ، تحت عنوان ”افشای اسرار فعاليت های هسته ای کشور“ صورت خواهد گرفت تا تصفيه حساب لازم با آنها صورت گيرد.بنابر اين برای آنکه هموطنان عزيز گرفتار عوامل مرتضوی نشوند بايد حواسشان را ششدانگ جمع کنند.

هموطنان عزيز داخل کشور! بهيجوجه در صحبتها و نوشتجات روزمره خود کلماتی مانند:

فن آوری- بوشهر- نطنز- اصفهان -اتم- مولکول- هسته- تخم و امثالهم

را بزبان و قلم نياوريد درغير اينصورت فورا دستگير و زندانی خواهيد شد.

بديهی است خوردن ميوه های هسته دار مانند زردآلو، خرما، هلو و هندوانه و خربزه منوط به کسب اجازه از مقامات دادگستری است. البته مصرف کنندگان اينگونه ميوه ها بايد هسته ها را داخل کيسه پلاستيک ريخته و آن را همراه دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه از همه صفحات متهم ، تحويل مقامات مربوطه دهند و رسيد دريافت دارند.

همواره حواستان باشد دستانتان را در جيب شلوارتان برای مدت طولانی نگه نداريد و در آن نچرخانيد و بازی نکنيد چون ممکن است فکر کنند يا داريد بيليارد بازی ميکنيد يا فعاليتهای هسته ای! که هردو آنها بدون کسب مجوز از مقامات جمهوری اسلامی ممنوع است.

0 Responses

ارسال یک نظر