استخاره:

قرار شده تصميمات مهم مملکتی پس از استخاره اتخاذ شود.(لينک خبر)

- حاج آقا يه استخاره دبش واسه ما بکنيد

- واسه چيه؟ واسه ازدواجه؟

- نه حاج آقا. واسه يه امر خيره

- امر خير که ديگه استخاره لازم نداره. بگو بله و کار رو تمام کن!

- حاج آقا مزاح ميفرماييد. من هنوز در عده ام. نميتونم.

- اسلام دين مشکلی نيست برای هر معظلی چاره ای انديشيده شده. هيچ کاری نشد نداره. منتها بايد کار رو به اهلش سپرد. ملتفت شدی خواهر؟

- ملتفت هستم ولی من برای يه امر محرمانه ديگه ميخواستم استخاره کنم

- ما به همه محرم هستيم. امرتون رو بفرماييد.

- من منشی شورای امنيت کشور هستم و منو فرستادن خدمت شما تا در مورد اينکه با اتحاديه اروپا مذاکره کنيم يا نه واينکه پلمپ مجتمع اصفهان را بشکنيم يا نه استخاره شود و نتيجه برای تصميم گيری برای جلسه فوق العاده امشب آنها تهيه شود.

- آها! خب زودتر ميگفتی! اون تسبيح رو از زير تشک من بيار تا يه استخاره معرکه برای مملکت آقا امام زمان انجام بدم.

......

- خواهر. خوب است انشاءالله! البته معلوم نيست کدام وجه کار خوب است. آيا ادامه مذاکره يا قطع مذاکره. ليکن فی المجموع خوب است انشاء الله.

در ضمن خواهر محترمه هرموقع فرصتی داشتيد تشريف بياريد تا برای خودتون هم استخاره کنم . خوب است انشاءالله

0 Responses

ارسال یک نظر