بابا يکی بياد جلو اين يارو رو بگيره!

قرار شده احمدی نژاد خونه سابق رجايی را مرمت و نوسازی کند و در آنجا ساکن شود. همچنين قرار شده زن خودش را طلاق بدهد و بزور خانم رجايی را بعقد خود دربياورد تا روحيه ”خود رجايی بينی“ در جامعه احيا شود.

حالا اگر همينطور ادامه پيدا کند کم کم باهنر (راه يافته مجلس هفتم) را هم معاون خودش ميکند و به سازمانهای ضد انقلاب يواشکی ميگويد: قربون دستتون، يه بمبی - ترقه ای يا چيزی توی همين مايه ها توی دفتر ما منفجر کنيد تا ما هم ”شهيد رجايی“ بشيم!

0 Responses

ارسال یک نظر