نمونه سوالات کنکور امسال


نمونه سوالات کنکور امسال:

داوطلبان گرامی! ابتدا روی عکس فوق کلیک کنید و سپس به سوالات زیر پاسخ دهید:

کداميک از گزينه های زير درست است:


۱- چرا رئيس جمهور محبوب نماز نمی خواند؟

الف: چون جنب است

ب: جيش دارد و داره ميره دستشويی

ج: با يکی در بيرون مسجد قرار دارد تا مهرورزی کند

د: آخه رئيس جمهور خاکی ما مواظب کفشهای نمازگزاران است تا آنها را دزد نبرد

۲- چرا در اين عکس قيافه رئيس جمهور محبوب يه جور ديگه است؟

الف: احتمالا از يکی از نمازگزاران محترم حدثی سر زده

ب: احتمالا رئيس جمهور محبوب را آقای مصباح احضار کرده

ج: احتمالا محافظانش ميخواهند او را کتک بزنند

د: آخه هميشه قيافه اش همينطوری زفرتی است

۳- آقای رئيس جمهور محبوب قرار بود نفت را به کجا بياورد؟

الف: سر سفره مردم

ب: داخل آفتابه دستشویی برای طهارت

ج: منظور رئيس جمهور از اول پيت نفت بود نه پول نفت

د: لوله نفت را به ماتحت مردم و پولش برای توسعه جمکران

۴- خوشگل ترين و سکسی ترين قيافه ای که تا بحال رئيس جمهور محترم ديده مربوط به چه کسی است؟

الف: مصباح يزدی

ب: کريستين امانپور

ج: حاجی بخشی در نمازجمعه تهران

د: قيافه خودش درآيينه

۵- رئيس جمهور محبوب اون کاپشن کرمی معروف و هميشگی را از کجا خريده است؟

الف: نيويورک

ب: پاريس

ج: بازار تاناکورا

د: نخريده مال داداشش است که قرض گرفته

0 Responses

ارسال یک نظر