زن هم فيلتر شد!

سير تکامل فيلترينگ در ايران به ترتيب زير است:

- دوره پارينه سنگی: در اين دوره انسانهای نخستين برهنه بودند و عورتين خود را با دو تيکه سنگ يا موزائيک می پوشاندند با اين وجود در اين دوره فقط سايتهای پورنو و عکسهای مستهجن را فيلتر ميکردند و با بالاتنه مردم کاری نداشتند.

- دوره پارينه اصلاحات: در اين دوره انسانهای اوليه برای فرار از سرما و گرما و حيوانات خطرناک به غارهای اصلاحات پناه بردند و بجای خوردن گوشت خام و پوست درخت، به خوردن پيتزا و ماکارونی عادت کردند و در عين حال سايتهای گروههای کمونيستی و سلطنت طلبها را فيلتر ميکردند.

دوره پيدايش و اختراع گفتگوی تمدنها: با مهاجرت بعضی انسانهای اوليه از غار به کوه و جنگل، پايه های تمدن مجازی محکمتر شد و غارنشينها شروع کردند به داد و ستد با جنگل نشين ها. اين داد و ستدها در ابتدا پايا پای بود مثلا يک راس گوسفند را ميدادند و يک دوربين ديجيتال ميگرفتند ولی بعدها با اختراع وبلاگ بده و بستان بين آنان رواج و رونق چشمگيری يافت و هر روزه ايميل های زيادی بين هم رد و بد ميشد. با اين وجود سايتهای سياسی و همچنين وبلاگهای اپوزيسيون فيلتر ميشد.

دوره بازگشت گودزيلا احمدی نژاد: در اين دوره حيوانات درنده و چرنده به غارها داخل شدند و عده زيادتری از انسانهای نخستين مهاجرت کردند و بقيه هم در گوشه و کنار غار قايم شدند و منتظر شدند تا رفتن اون حيوانات خطرناک جيکشون در نياد. در اين مرحله همه چيز شير تو شير شد و همه قواعد پذيرفته شده جهانی و ملی لگد مال و له شد. در اين دوره خام خواری دوباره احيا شد و ريش بلند و يقه آخوندی و کفش گالش و چفيه مد روز شد.

در اين دوره بيشترين کلماتی که از غار بگوش ميرسید کلماتی همچون: نابودی- جنگ- دشمن- کافر- مرتد و ... روی بورس بودند و کلماتی همچون زن- عشق- محبت - دوستی- صلح و صفا فيلتر ميشد

(نقل از کتاب تاريخ بيهقی ـ چاپ صد سال آينده!)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر