فضيلت بوسه :

بدان و آگاه باش که بوسيدن نامحرم از گناهان کبيره است مگر اينکه در راه خدا باشد و به نيت باز کردن گره ای از مشکلات خلق خدا. در روايات متواتر آمده است که ثواب و فضيلت يک بوسه با نيت خالص هزار بار بالاتر است از شمشير زدن در ميادين جنگ و پياده به حج رفتن. بخاطر همين فضيلت است که علمای بزرگ بجای رفتن به ميادين جنگ در خانه ميماندند و به ماچ و بوسه میپرداختند و اجر و ثوابی بمراتب عالی تر نصيبشون ميشد.

از ابو مشنگ فرانسوی (رحمة الله عليه ) نقل شده است که فرمود بر شما باد بوسه فرانسوی، و آن تطويل نمودن و لفت دادن در اين عبادت بزرگ است تا زمانی که منجر به غسل گردد. خدا نيامرزد مردی را که مثل جوجه که به دانه ميزندو نوکش را فورا برميدارد عمل پر فضيلت بوسه را سرسری بگيرد و آنرا لفت ندهد.

عمل بوسيدن آداب و شرايطی دارد. اول نيت است. دویم توالی است و سيم تناسب.

نيت که معلوم است. اگر لب شما سهوا به لب يه خانمی بخورد موجب غسل نميشود و بنا به احتياط واجب بايد اعاده گردد و کفاره هم دارد.

شرط بعدی توالی است. در حديثی نقل شده که اگر خانمی وارد آسانسور شد و به شما سلام کرد و يا در خيابان از شما پرسيد: آقا ببخشيد ساعت چنده؟ بايد بدون معطلی او را در آغوش پر مهر و محبت اسلام گرفت و متوالیا عمل بوسه فرانسوی را بجا آورد - و اين کار بايد بصورت فرادا(انفرادی) باشد و نه بصورت جماعت - تا مقبول واقع شود. انشا الله.

و اما تناسب. تناسب به اين است که اگر طرف شما مثلا يه پيرزن نود ساله ای است بايد مراقب بود دندانهای مصنوعيش را قبلا بيرون آورده و سپس با رعايت حدود اسلامی اعمالتان را بجا آوريد.

فعلا تا همين حد کافی است . علاقه مندان به تحقيق در اين مبحث ميتوانند به تاليفاتی که در اين باره توسط حقير نگاشته شده مراجعه نمايند.

نام کتاب: ”المجامعت مع الجوجه التيغيه“ که يک کتاب قطوری است به زبان عربی که آداب و طریقه جماع کردن و مجامعت با جوجه تيغی را در آن مفصلا به رشته تحرير درآوردم و در حال حاضر این کتاب جزو منابع و کتابهای مرجع حوزه های علميه است.

در جلد دوم اين کتاب در باب بوسه جات پرسش های فراوانی مطرح و پاسخ داده ام که اگر خدا توفیقی داد و زنده بودیم در هفته آينده تعدادی از آنها را در اينجا نقل خواهيم نمود

والسلام عليکم ورحمت الله و برکاته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم