يادداشتهای روزانه ۶

(برگرفته از دفترچه خاطرات رئيس جمهور محبوب)

توضيح: اگر اخبار دوسه روز اخير را دنبال کرده باشيد متوجه شديد که در اعتراض به آن کاريکاتور کذايی ابتدا سفارت اتريش اشتباها مورد حمله قرار گرفت و بعد که فهميدند کاريکاتور را يک روزنامه دانمارکی کشيده و نه اتريشی دو سه نوبت به سفارت دانمارک حمله کردند.

************************************************************

امروز حاجی بخشی به موبايلم زنگ زد و پس از کلی چاق سلامتی گفت قراره امروز بريم مسجد دانشگاه تهران جلسه سخنرانی دکتر سروش را بهم بزنيم. از من پرسيد شما هم همراه برادران انصار تشريف مياوريد؟ گفتم: نه سرم شلوغه. امروز ميخواهم به استقبال وزير خارجه کوبا به فرودگاه بروم. گفت: حاج محمود! حالا تنها تنها ميری جايی رو بهم بزنی؟ ناقلا ما رو هم خبر ميکردی. ميخوای به برادرها بگم بيان فرودگاه رو بهم بزنيم؟ گفتم: نه بابا! اين مراسم خودمونه. همه مراسم را که بهم نميزنند. بجای اينکارها بريد جلوی سفارت اون کشور اروپايی که کاريکاتور پيامبر رو کشيده. بريد اونجا و به وظيفه شرعی تون عمل کنيد.

پرسيد: اون کدوم کشور اروپايی بوده که چنين جسارتی رو کرده؟

گفتم: يکی از همون کشورهايی اروپاييه ديگه. اسمش الان يادم نيست... صبر کن فکر کنم.... يه کشور فسقلی و کوچيکيه. ها! يا اتريشه يا بلژيک يا دانمارک... نه صبر کنيد. فکر کنم دانمارک پايتخت اتريشه. آره درسته. خودشه اتريشه. بريد اونجا رو بهم بريزيد اجرتان با خدا.

0 Responses

ارسال یک نظر