دفاع از اسلام به شيوه خرکی:

درجايی که دولتمردان ما مغز خر خورده و در برخی غذاخوری های بين راهی گوشت خر را کباب کرده و به مردم قالب ميکنند، ديگر تعجبی ندارد که برای دفاع از اسلام از شيوه های خرکی استفاده گردد.

برای سلامتی همه خرهای اسلام صلوات!

0 Responses

ارسال یک نظر