خطبه های نماز جمعه در بلاگ آباد:

من امروز دوتا استراتجيک دارم يک داخلی بود يکی خارجی بود يکی هم در مورد مسلم بود که هسته ماست و من از آن خيلی خوشم مياد چون زور آدم را زياد ميکند.

آمّا استراتجيک دوم: ای بدبخت! تو آدمی!

بمن خبر دادند که يک خواهر ايرانی رفتی آلمان که هوستن بود اونجا مسابقه دادی اول شدی. مسابقه توپ بازی نبود بلکه مسابقه ”بی‌کی‌نی“ بود. البته من بی‌کی‌نی نميدونستم چيه ولی از يکنفر خياط حزب‌الله پرسيدم گفت يه جور کت‌ و شلوار زنانه است. من اولش مخالف بودم ولی وقتی عکسش را ديدم خوشم آمد. بی‌کی‌نی هم در صدر اسلام بوده وهيچ خلاف شرع نيست منتها خاک برسرت! تو هم آدمی؟ اون کت شلوار تو از اون لحاظ خوب است که اسراف در پارچه نشده و خودکفايی خوب است مثل خودکفا در کشاورزی و صيفی‌جات و شلغم و کاهو و لبو. ولی خاک برسرت! با اين لباس چطوری ميخوای برای يه ميهمان غريبه که به خواستگاری تو مياد چای بياوری و دولا بشی و تعارف کنی؟

ای بی حيا! با اين لباس چطوری ميخوای کنار حياط بشينی و رخت بشوری؟ اگر دو سه بار خودت رو تکان تکان بدی که اون نخ های کت و شلوارت پاره ميشه و اسلام از بين ميره. البته من هرچه توی اون عکس دقت کردم سرنخ را پيدا نکردم که کجاست تا آدم اون رو بکشه و اون رو باز کنه و ببينه دنيا دست کيه. ای خاک تو سرت!

ای خواهر من از لباست خوشم اومد ولی حجابت را رعايت کن! روسريت را فراموش نکن.لباس خوبه ولی سرنخ بايد معلوم باشه.

حالا ديگه من وضويم باطل شد و نماز شما هم باطل شد. من بايد بروم غسل جنابت بکنم.

بقيه خطبه ها روز يکشنبه.

0 Responses

ارسال یک نظر