اعمال شب مسابقه:
شب مسابقه از شبهای پر فضيلت است که دعاها مستجاب ميشود.در اين شب همه فرشتگان و ملائک تا طلوع فجر تمرين ميکنند تا در مسابقه فردا برای امدادهای غيبی آماده باشند. در کتب ادعيه اعمال و مناسک زيادی برای اين شب ذکر شده که مهمترين آنها عبارتند از:

اول اينکه در اين شب جماع کند با خوبرويان به دفعات متمادی. آنان که بضاعت جسمی ندارند و قوه باه آنان ضعيف است به همان ماچ و بوسه اکتفا کنند و اگر آنرا هم نمیتوانند لااقل عکسش را بکشند

دويم خوردن کله پاچه و سيرابی و شيردان است با آبليمو که از ميوه های بهشت است.

سيم غسل کردن است در آب حوض و خوردن چند قُلُپ آب حوض.

چهارم دو رکعت نماز بجای آورد که در هر رکعت هزار باربگويد: لعنت الله علی البرتغال

پنجم: نذر کند که اگر در بازی فردا پرتغال شکست خورد هزار برده را آزاد کند و پياده به زيارت شابدوالعظيم رفته با مينی بوس برگردد.
ششم: امساک از خوردن پرتغال است که فرمود هر که در اين شب پرتغال بخورد کافر از دنيا ميرود و در قيامت ديگه خبری از حوری و اينجور چيزا نيست بلکه ملائک هسته‌های پرتغال را به سر و کله او خواهند زد
.
اگر همه اين اعمال بجا آورده شود انشالله حاجات شما برآورده شده و پرتغال شکست ميخورد و اسلام پياده ميشود.
0 Responses

ارسال یک نظر