فکر بکر:

بگزارش بی​بی​​سی خانم​های کلمبيايی در يک اقدام همگانی تصميم گرفته​اند برای ايجاد امنيت و رفع خشونت تا اطلاع ثانوی از همخوابگی با مردان خودداری کنند(اين هم لينک)

عجب فکر بکری کرده اند. ما هم ميتوانيم اين ايده را در کشور خودمان اجرا کنيم. کافی است همه خانمهای عقدی و صيغه​ای علما اعتصاب کنند و بگويند تا دست از سر مردم برنداريد و به حوزه​ها برنگرديد خبری از اون چيزها نيست. فکر کنم کمتر از دوازده ساعت اين حکومت ساقط ميشود و مردم زمام کشور را بدست خواهند گرفت. تنها عيبی که دارد اين استکه در همان دوازده ساعت همه بايد از جلو راه علما فرار کنند والا سوراخ سوراخ ميشوند. خدا رحم کند به در و ديوار!
0 Responses

ارسال یک نظر