لبخندی بر لبان آقا:


توی سايت فارس مطلبی تحت عنوان« لبخندی بر لبان آقا» ديدم. گزارشی است پيرامون ديدار چند نفر از اساتيد دانشگاه با آقا. کنجکاو شدم ببينم در اين ديدار چه اتفاقی افتاده که لبخند بر لبان آقا نقش بسته؟ آخه آقا که هميشه مثل برج زهر مار است. چی شده که آقا را خوشحال کرده؟
از اول تا آخر مطلب چيز خاصی نبود و همان حرفهای تکراری ولی آخرين جمله مطلب چنين بود:
«استاد دانشگاهي نوزاد خود را به نزد مقام معظم رهبري برد و آقا نيز اين كودك را مورد عنايت خود قرار دادند. »

قضيه روشن شد؟
اين هم لينکش که فردا نگوييد فلانی الکی از خودش برای آقا حرف درمياره

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر