خبر خوش فيلتری:

منتظر انتشار خبرخوشی در مورد دستيابی برادران و خواهران دانشمند وبلاگی ما به تکنولوژی دور زدن فيلترينگ باشيد.
همه خبرگزاری​ها و فيلمبردارها و عکاسها آماده باشند. خيلی مهم است. ديگه تمام شد. ما به قله​های رفيع دانش بشری دست يافتيم. فعلا منتظر باشيد.
0 Responses

ارسال یک نظر