ايران در سالی که گذشت (۳)

يکی از اتفاقات مهم سال گذشته٬ نامه نگاری احمدی​​نژاد به سران قدرتهای جهانی بود. ماجرا اينگونه آغاز شد که يکروز احمدی​نژاد کتاب تعليمات دينی کلاس سوم ابتدايی را ميخواند و در آنجا به اين نکته برخورد که پيامبر اسلام برای جهانی کردن رسالت خويش نامه​هايی به سران امپراطوريهای روم و ايران نوشته بود و آنها را به توحيد و خداپرستی دعوت کرده بود.
با خواندن اين مطلب٬ جرقه​ای در کله احمدی​نژاد به وقوع پيوست و با خود گفت: من هم بايد به سران امپراطوريها نامه بنويسم و مشکلات جهان را حل و فصل کنم.

اين بود که فورا يک لوح چرمی آورد و با قلم و دوات نامه​ای خطاب به جرج بوش بشرح زير نوشت و آنرا به سواری داد تا به بارگاه جرج بوش برساند. متن نامه تاريخی حضرت محمود احمدی​نژاد به جرج بوش بدين شرح است:

بنام خدا
از طرف محمود٬ پيامبر هسته​ای
به امپراطور امريکا ٬ جناب جرج بوش
« بگو خدايی نيست جز پروردگار يکتا تا رستگار شويد»
« تا سه می​شمارم بايد خودتان را ختنه کنيد و ايمان بياوريد و الا هرچی ديديد از چشم خودتان دیدید»
محمود احمدی​نژاد

او با نوشتن اين نامه به امپراطوری امريکا رسالتش را ابلاغ کرد ولی پاسخی از آنها نگرفت لذا تصميم گرفت به امريکا حمله کند و حال آنها را بگيرد.

اما در مورد نامه به امپراطوری ايران٬ او هرچه فکر کرد نتوانست آدرس خسرو پرويز ساسانی را پيدا کند لذا تصميم گرفت نامه​اش را به بيت رهبری بفرستد. متن اين نامه هم بشرح زير است:

بنام خدا
از طرف محمود پيامبر هسته​ای
به جانشين امپراطوری سابق ايران ٬ سيد پرويز خامنه​ای
« دوباره بگو خدايی نيست جز پروردگار يکتا تا شايد رستگار شويد»
« تا سه می شمارم بايد دوباره خودتان را از بيخ ختنه کنيد و مدرکش را برای من بفرستيد و الا هرچی ديديد از چشم خودتان ديديد»


0 Responses

ارسال یک نظر