جت درمانی:

آقاجان! بحضرت عباس این ملت نمیگذارند ما زندگی کنیم. هرروز یک چیزی از خودشان درمی​آورند و ابتکار پشت ابتکار.
آخه فکر ما بدبخت و بیچاره​هایی که درس و مشق و امتحان و هزار کوفت و زهر ماری داریم را هم بکنید.
مثلا این عکس را ببینید.
این چیه دیگه ؟

«اولین همایش قران و سلامتی با حضور متخصص هواپیمای جت!»

آخه پدرت خوب٬ مادرت خوب٬ متخصص هواپیمای جت چه ربطی به سلامتی یا قرآن داره؟
0 Responses

ارسال یک نظر