بوی الرحمان نظام می​آيد:

حکومت پوشالی که ميگن همين است. هنوز امريکا و اروپا علیه تاسیسات هسته​ای ایران کاری انجام نداده​اند و هيچ يک از تهديداتشان را عملی نکرده و فقط چند تا قطعنامه صادر کرده​اند. با اينحال ٬ سررشته اين نظام چنان در هم پيچيده شده و اوضاع چنان پيچيده و بحرانی شده که دستپاچگی را در سطوح مختلف مديريت کشور ميتوان ديد.
نماينده ايران در سازمان ملل پيشنهاد داده: اصلا ما حاضریم مالکيت تاسيسات هسته​اي خودمان را بدهيم به امريکا!. ترجمه خودمانی اين پيشنهاد اين است:
امريکا! جون مادرت٬ يه وقت به ما حمله نکنی​ها٬ ما حاضريم همه کشور را دو دستی تقديم کنيم. فقط بزار ما بمونيم.

هنوز قطعنامه شورای امنيت به تضويب نرسيده٬ آقايون تنبان خودشان را خراب کردند. وای بحال روزی که فقط يک موشک اشتباهی در نزديکی​های بوشهر منفجر شود٬ (مثلا بخورد توی دریا و یا بخورد توی سر اعراب حوزه خلیج فارس) ٬ همه آقايون از ترس امریکا به ملکوت اعلی می​پيوندند.

0 Responses

ارسال یک نظر