جمله سازی:

به احمدی نژاد گفتند: با «ممه» يک جمله بساز.
گفت: ما همه سرباز تواييم خاممه​ای
گوش به فرمان توايم خاممه​ای

گفتند: آقاجان اين قبول نيست . تو دو جمله گفتی. بايد يک جمله بگی.
گفت: انرژی ممه​ای حق مسلم ماست.
گفتند: بازهم قبول نيست. انرژی ممه​ای چيه​ ديگه؟
گفت: انرزی ممه​ای مثل انرزی هسته​ای است٬ منتها يکی مال برادرهاست و اون يکی مال خواهرها.
0 Responses

ارسال یک نظر