احکام شرعی در باب خرابی بلاگ رولينگ:

سوال- درجايی که بلاگ رولينگ نيست٬ مثلا در بيابانهای بی آب و علف حجاز٬ تکليف بلاگ گزار چيست؟
جواب- تيمم بدل از غسل نمايد و پياز هم نخورد.

سوال- بلاگری که بلاگ رولينگش کار نميکند٬ آيا نمازش صحيح است؟
جواب- در جايی که بلاگ رولينگ موجود نيست نزديکی با وبلاگ حرام است و نمازش باطل است و همه نوشته​هايش پشم.

سوال- مدت نگه داشتن « عده » برای بلاگرها چقدر است؟
جواب- تا رجوع بلاگ رولينگ صبر کند و با وبلاگش نزديکی نکند و دخولی صورت نگيرد.

سوال- اگر در مدت نگه داشتن عده٬ از يک بلاگر «حدثی» صادر شد تکليف چيست؟
جواب- تجديد وضو کند. ضمنا استعمال چوب پنبه نيز توصيه شده است.

سوال- آيا وبلاگ گردی در صحنه اینترنت٬ بدون داشتن بلاگ رولينگ جايز است؟
جواب- جایز است بشرطی که از حد ترخص ( هشت فرسخی) خارج نشود
و اما خطبه​های اين هفته:.نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر