زندگی با تو چقدر قشنگه!

زندگی با تو چقدر قشنگه، محمودک!
آسمونِ شهر چه تیره رنگِه
ای غم عشقت به بمب اتم
برده است نان را ز سفره مردم
توی این شبهای بی ستاره
«هاله» قشنگ تو ستارهً من، ستارهً من

زندگی با تو چقدر قشنگه، محمودک!
آسمونِ شهر چه تیره رنگِه
ندارم بنزین برم سَرِ کار
گفتی: به درک٬ به چوبه دار٬ به چوبه دار!

زندگی با تو چقدر قشنگه، محمودک!
آسمونِ شهر چه تیره رنگِه
ای غمِ عشقِت به بمب اتم
کشته مرده‌ات اون فاطی بگم! اون فاطی بگم!

زندگی با تو چقدر قشنگه، محمودک!
آسمونِ شهر چه تیره رنگِه
اوضاع کشور خیلی درامه،
آخرین روزهای این نظامه
0 Responses

ارسال یک نظر