ختنه درزبانهاي مختلف :

ايتاليايي: دولينو بريدینو
هندي: دولاهه كوتاهه
ژاپني: دولميشي كوتابيشي
عربي: الدول تحت الساتور
فرانسه: دو- دولیسیون اپوزیسیون
انگليسي : دودوليشن بريديشن
آلماني: ايشدول زوختول بریدوخ
افغاني: هي دودول بريده

(از ایمیل‌های رسیده)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم