اعمال شب کریسمس:

این نوشته مربوط به چند سال پیش است ولی بدلیل درخواست مکرر عده کثیری از بینندگان عزیز٬ مجددا آنرا برایتان پخش میکنیم:

بدانکه لیله الکریسمس شبی است نيکو و فضيلت بيشمار دارد. ملائک و جن و انس از سرما يخ زده ميشوند و اعمال مستحبی آن بسيار است لیکن اعمال ده‌گانه آن معروف است:

اول: مجامعت با حلال خود کند که اين از خصوصيات اين شب پر فضيلت است . نقل شده هر که در اين شب صد مرتبه اين کار را بکند حق تعالی در بهشت صد قصر به او مرحمت فرمايد هر قصری در جوار هزار حوری.

دویم :غسل کند بصورت ارتماسی در زير برف يا نهر جاری و سی کف آب بر سر ريزد یا سی گلوله برف بر سر مردم زند. هر که در اين شب غسل کند خارش پايين تنه به او نرسد تا کريسمس سال ديگر.

سيم: از اين شب را ابتدا کند به خواندن هزار رکعت نماز در هوای سرد بیرون که هر رکعت بعد از حمد دو ميليون سوره بقره و صد ميليون سوره انعام و دويست ميليون استغفرلله بگويد و اگر زنده ماند سوال کند که حقتعالی کفايت کند او را از نفخ شکم و رودل.

چهارم: ندارد

پنجم: گريه کند بر احوال مملکت و اگر گريه اش نمی آيد سری به سایت کیهان یا فارس بزند که هر غمناکی که چنين کند حقتعالی غمش را زائل کند.

شيشم: درخت سرو و چنار خريدن است ودر بعض کتب نقل شده که چون خواستی درخت کيريسمس ابتياع کنی دست راست را بر قسمت کلفت آن بمال و صد مرتبه بگو استغفرلله و اتوبوا اليه و هر که بگويد آن را حقتعالی بيامرزد او را هر تقصيری که در بچگی از او سر زده و بهشت بر او واجب ميشود و وقتی که بهشت بر او واجب شد دیگر میتواند هر غلطی خواست بکند.

هفتم: مداومت در پر خوری و پر کردن شکم تا خرخره و آروغ زدن های متوالی و شکر خدا را گفتن.

هشتم: توصيه به بابا نوئل به رعایت حجاب اسلامی و خضاب نمودن محاسن بوسیله حنا یا رنگ مو.

نهم: دوباره مجامعت کردن با زیبارویان به قصد قربت

دهم: ایضا تکرار مورد نهم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر