پیام مهم مقام رهبری:

صحنه را دیدم
از شما چه پنهان اولش یکخورده لرزیدم
ولی بعدا چاره ای جز تقلب ندیدم
به هرچی انتخابات و مشروعیت این نظام ریدم
از خودم پررو تر کسی را ندیدم


0 Responses

ارسال یک نظر