تظاهرات امروز مردم
صحبت های هاشمی رفسنجانی ارزش نقد و بررسی ندارد. تظاهرات مردم را عشق است!
همین که مردم شعار مرگ بر روسیه را دادند خودش بدترین دشنام به این حکومت نالایق است. حالا خامنه ای هی برود در مورد اقتدار نظام حرف بزند. کدام اقتدار؟ مردم دارند توی خیابان میگویند که استقلال کشور را فدای منافع روسیه کرده اید.
این است اقتدار نظام؟
0 Responses

ارسال یک نظر