توی این این مملکت حق سکوت کردن هم نداریم!

مقام مسخره رهبری امروز گفته: نه حق دارید حرف بزنید و نه اینکه سکوت کنید!

جمله فوق مال من نیست و طنز ننوشته‌ام بحضرت عباس. خودش این حرف را گفته.
بفرمایید این هم لینک.
0 Responses

ارسال یک نظر