نوآوری یک دانشمند ایرانی در زیر زمین خانه شان:

به من خبر داده اند یکی از همین دانشمندان نونهال ایرانی موفق شده است در زیر خانه شان یک چیزی اختراع کند که قادر است فکر شما را بخواند. بخاطر همین کار او را با اسکورت می برند و می آورند.
اگر باور ندارید بروید یک سری به آنجا بزنید و خودتان آنرا امتحان کنید. (اینجا)
0 Responses

ارسال یک نظر