با خرید یک آی پد د ه سال جوان تر شوید

آقاجان! هرکس تا بحال آی پد نخریده نصف عمرش برفناست.
ما امروز رفتیم یکی را خریدیم. لامصب عجب چیزی درست کرده اند این خارجی ها.
میگن صاحب این شرکت اپل چند سال پیش هیچی نداشته و آس و پاس بوده و از طریق یک سیب گاز زده به این همه مال و منال رسیده. میگن همانطور که نیوتن از طریق افتادن یک سیب از درخت موفق شد قانون جاذبه را کسف کند و حسابی معروف شود این صاحب شرکت اپل هم یکروز یک سیب را داشت گاز میزد یکهو به فکرش افتاد بیاید همین آی پد را درست کند و بریزد توی بازار.
من نمیدانم چه رمز و رازی در این سیب هست که آدم را زود موفق میکند. من که از فردا فقط سیب خواهم خورد تا شاید مخ مان کار بیفتد و یک راه حلی برای این وضع و اوضاع مملکت پیدا کنیم.
2 Responses
  1. ناشناس Says:

    manam mikham! :)


  2. ناشناس Says:

    مملکت ما با گاز زدن سیب درست شدنی نیست . مثال ما میشه مثل حضرت ادم که همین سیب را گاز زدو تنگش گرفت.راه درستش برای هدایت دست اندرکارانمان همان راه کهریزکه


ارسال یک نظر