اعتراض بان کومون به شعر سعدی

اخیرا احمدی نژاد برای خودشیرینی و اینکه خودش را داخل آدمها جا بزند لوحی از شعر سعدی را که میگوید «بنی آدم اعضای یکدیگرند» را تقدیم بان کون مون رئیس جمهور سازمان ملل کرده است.

ظاهرا بان کون مون خیلی از این شعر ناراحت شده و گفته: عمرا اگر این شعر درست باشد. یعنی احمدی نژاد و خامنه ای و بشاراسد جزو بنی آدم اند؟ من که باور نمیکنم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر