پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۱۷

چرا متعصب ها، حتی اگر اقلیتِ مطلق باشند، می توانند قاعده شان را به هنجار جامعه تبدیل و تحمیل کنند؟