پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2018

قرآن قبلا سه جلد بوده و دو جلدش را موش خورده

تصویر

Last Moment 10 24 18 B / پنل سیاسی - گفتگوی مهم با نماینده شبکه فرشگرد ع...

تصویر

Stop Russia annexing the Caspian Sea