آموزش چيزهای اوليه:

بعضی ها فکر ميکنند همه دکمه های کت شلوار برای بستن است!

البته تاکيد کنيد که منظور ما فقط دکمه های جلويی ”کت “ است نه دکمه های جلويی "شلوار". اونها را بايد حتما بست والا سرمايه اسلام بيرون ميافتد و مايه خنده دشمن ميشود.

0 Responses

ارسال یک نظر