وای وای، من آمده ام

وای وای، من آمده ام!

ما رفته بوديم ميليونر بشيم ، آخه ما که اصلا اهل مال دنيا نيستيم. اگه پول و مال و اموال رو ميخوايم فقط برای صدقه دادن است و امور خيريه!

0 Responses

ارسال یک نظر