بای ذنب قتلت؟
به کدامين گناه کشته شد؟
از ديروز که خبر کشته شدن اکبر محمدی اين جوان شهرستانی که هفت سال از بهترين سالهای عمر کوتاهش را در بازداشتگاههای دستگاه ظلم و ستم سپری کرد را شنيدم بسيار افسرده شدم و در طول روز مرتبا به ياد مظلوميت و بی گناهی اين جوان می افتادم.
دلم نمی​خواهد افسردگی ام را به شما منتقل کنم ولی فقط اين چند جمله را نوشتم تا ادای احترام به روح اين عزيز مظلوم بکنم.
نظام جور و ستم ولايت فقيه راه برگشتی برای خودش باقی نگذاشته. اميدوارم آه مظلومان و آنها که صدایشان به جایی نمیرسد سرانجام آتشی بر تار و پود نظام جور براندازد که تا بنيان ظلم و تعدی خاکستر شود. من معتقد به سنت تاريخ هستم. معتقدم آه مظلوم کاخ ستم را ويران ميکند.


0 Responses

ارسال یک نظر