ماه رويت شد:

باطلاع روزه​ داران عزيز وبلاگستان ميرساند امسال برخلاف سالهای گذشته که مستخدم مسجد را ميفرستاديم پشت بام تا ماه را رويت کند- امسال شخصا به پشت بام رفتيم. آخه سالهای قبل این مستخدم مسجد بهمراه عیال مربوطه از يک هفته قبل می​رفتند روی پشت بام و همانجا رخت اقامت و رخت خودشان را می​افکندند و مشغول می​شدند و يادشان ميرفت که برای چه کاری به پشت بام رفته​اند. اينکه گاهی با دو سه روز تاخير رويت ماه را اعلام ميکرديم بهمين خاطر بود.
اما امسال شخصا به پشت بام وبلاگم رفتم ببينم چه خبره. از همان بالا که پايين را نگاه کردم چشمم به ماه افتاد! بی اختيار گفتم:
ميان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمين تا رختخواب است

بنابر اين از همين الان شما ميتوانيد روزه بگيريد تا ما هم ببينيم چه غلطی ميتوانيم بکنيم. ما که ديگه قصد نداريم از پشت بام پايين بياييم.
روزه بگیرید و ما را هم دعا کنيد.
0 Responses

ارسال یک نظر