ابتذال فرهنگی

آقاجان! بی​علت نيست که اين ملت هیچوقت به راست راست هدايت نميشوند و هميشه دنبال کارهای بی​ناموسی و فسق و فجور ميروند. همه اين چيزها از نحوه تعليم و تربيت بازمانده از نظام طاغوتی سرچشمه ميگيرد. مثلا يادتان هست در کودکی اين شعر را ميخوانديم؟:


اتل، متل، توتوله
گاو حسن چجوره؟
نه شیر داره نه پستون
شیرشو بردن هندوستون
یک زن کردی بستون
اسمشو بزار عمقزی
دور کلاش قرمزی
هاچین و واچین
یه پاتو ورچین

اين شعر چندين نکته بدآموزی دارد و درواقع اشاعه دهنده فرهنگ مبتذل غربی است که ما به آنها اشاره ميکنيم:

اول اینکه توتوله کلمه زشتی است که آدم را ياد يک حرف بی تربيتی می​اندازد و مال خانمهاست که بچه نباید به آن دست بزند.
دوم اینکه اصلا تو چکارداری که گاو حسن جچوره؟ چرا در حریم خصوصی مردم دخالت ميکنی. تو که امروز اين کار را بکنی فردا که بزرگ بشی سی-دی مردم را توی بازار پخش ميکنی. پس کاری به اين نداشته باش که گاو حسن چجوره
سوم اینکه تو چطور فهميدی که نه شير داره و نه پستان؟ لابد دست زدی؟ ها؟ ای بي​حيا. با سينه گاو مردم چکارداشتی؟ خجالت که نمیکشی؟
چهارم اینکه اگر شير نداشت چطور شير آن را بعنوان صادرات غير نفتی به هندوستان صادر کردند؟ نشر اکاذيب ميکنی؟ يا اوضاع اقتصادی مملکت را مسخره ميکنی؟ تازه چرا به هندوستان که سرزمین بت پرست​هاست و نه به پاکستان که هم اسلامی است و هم همسایه خودمان؟ بعد بگو ببینم چه کسی شیرش را به هندوستان صادر کرد؟ منظورت آقازاده​هاست؟
پنجم اینکه «يک زن کردی بستون اسمشو بزار عمقزی» بيانگر ترغيب فرهنگ مردسالاری و تضييع حقوق زنان درجامعه است.
بعلاوه ٬ يک نکته ديگر هم وجود دارد. اصلا تو به چه حقی به فرهنگ قوميتها اهانت ميکنی؟آدم عاقل! اسم زن کردی را که نميگذارند عمقزی. عمقزی اسم ترکی است نه کردی. ميخواهی بين کردها و ترکها تفرقه بياندازی؟ نکند از انگليس​ها خط ميگيری؟
ششم اينکه با این شعرها از همان اول فرهنگ بدحجابی را به بچه​ها ياد ميدهی. آخه دور کلاهش قرمزی يعنی چه؟ مگر زن کلاه ميگذارد سرش؟ زن بايد چادر و مقنعه بپوشد. اين قرتی بازيها چيه که کلاهش قرمز باشد؟
هفتم اينکه هاچين و واچين چه معنی ميده؟ چرا يه پاتو ورچين؟ آخه با يک پا که نميشه ايستاد. مگر اينکه بخواهی بجايی تکيه کنی که اين با فرهنگ استقلال طلبی ما منافات دارد
بجای اين چيزها به بچه ياد بده که انرژی هسته​ای خق مسلم ماست. اين بدردش ميخورد نه گاو حسن که پستان هم ندارد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر