نوآوری هسته ای در عراق:

امسال سال نوآوری و شکوفایی است و قرار است از در و دیوار ابتکار و نوآوری ببارد.
امروز به من خبر دادند که یک جوان عراقی در زیر زمین خانه شان موفق شده با وسایل ساده و ابتدایی انرجی هسته ای اختراع کنه.
گزارشگر ما به آنجا رفته و این فیلم را گرفته.
همانطور که در فیلم مشاهده خواهید کرد این جوان شانزده ساله سابق دیگ آبگوشت را بدون استفاده از گاز و نفت و دیگر سوختهای فسیلی گرم میکند.
محمود آقا کجایی؟
عراقی ها از ما جلو زدنداینجا هم یک ویدئوی دیگر هست
0 Responses

ارسال یک نظر