ملت حشری:

عجب غوغایی به‌ پا کرده‌اند دانشجویان دانشگاه زنجان!
مطمئن هستم اگر همینطور قرص و محکم به اعتراضاتشان ادامه بدهند٬ نه تنها معاون دانشجویی خاطی معزول خواهد شد بلکه شاهد تثبیت دیگر خواسته‌های صنفی و دانشجویی خود نیز خواهند بود.
بنابر این اینگونه اعتراضات جمعی در هر شکلی و در هر سطحی قابل دفاع و حمایت است.
اما سخن من٬ نگاه از بعدی دیگر است. و آن پی بردن به حساسیت مردم ما به مسائل جنسی و به تعبیری ناموسی است.
در کشور ما خبر آزار و تعدی به یک دختر خانم دانشجو٬ آنچنان انرژی التهاب‌آفرینی دارد که شاید هیچ خبر اسف‌بار اقتصادی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ محیط زیستی٬ حقوقی و جزایی و حتی سیل و زلزله و غیره باعث تحریک دانشجویان نشود.

در ابعاد بزرگتر هم همینطور است.
مکررا در خبرها خوانده‌ایم که مردم به حمایت از دختران و خانم‌های بدحجاب که توسط نیروی انتظامی در حال دستگیر شدن بوده‌اند وارد عمل شده‌ و باعث عقب نشینی عوامل نیروی انتظامی شده‌اند.
اما اگر همین ملت را توی روز روشن غارت کنند و سرمایه هایشان را ببرند و امید و شادی را از آنان بگیرند و زندگی شان را به یک مرگ تدریجی تبدیل کنند٬ در زمستان گاز و سوخت را از آنان قطع کنند و در تابستان آب و برق را جیره بندی کنند جیک از کسی در نمی آید.
با کمی دقت در اینگونه حوادث میتوان حدس زد که نبض ملت ما در کجا میزند.


0 Responses

ارسال یک نظر