خاک بر سر این نظام:

نظامی که «کیفر خواست» برای محاکمه مخالفانش را میدهد حسین درخشان بنویسد و مهمانان عالی رتبه مراسم تنفیذ رئیس جمهورش میشوند حسین رضازاده و مایلی کهن و افشین قطبی و عمو پورنگ و واحدی٬ پس واقعا خاک بر سر این نظام!

آخیش دلم خنک شد!
0 Responses

ارسال یک نظر