آتش مظهر روشنایی است

سرخی و گرمایش آتش سرمایه و اندوخته ماست در سرمای یخبندان پلیدی و ستم
چهارشنبه سوری خرافه نیست. یک سمبل است. سمبل یافتن راه در شبی ظلمانی است 
با روشن کردن آتش حیوانات درنده و وحوش خزنده را از خیمه گاه خویش دور میکنیم
به امید روزهای گرم و طلایی و روشن!

0 Responses

ارسال یک نظر