زنده باد گنجی:

در پی خاتمه اعتصاب غذای گنجی، آنهايی که افکار و بينش او را ميستايند اميدوار شدند که اين چشمه زلال باز هم تراوش فکری خواهد کرد و آنها که او را بازيگر، ساده لوح و خام ميپندارند از ديدن مجدد روی او شرمسار.

جا دارد خوشحالی خودم را ابراز کنم:

رودي كه بياسود زمينش بخورد زود
دريا شود آن رود كه پيوسته روان است
از راه مرو سايه كه آن گوهر مقصود
گنجي است كه اندر قدم راهروان است

0 Responses

ارسال یک نظر