جدیدترین جفنگیات خامنه‌ای:


امروز خر در خطبه های نماز عید گفت:
«اعترافاتی که در بازداشتگاهها و زیر شگنجه گرفته میشود حجت است ولی به استناد آنها نمیتوان شخص دیگری را محکوم کرد!»

خب. آخه منگول! اگر اعترافات« حجت» است که باید در مورد همه جا و همه کس قابل استناد باشد. این چجور حجتی است که در مورد شخص گوینده صادق است ولی در مورد شخص دیگری بی اعتبار؟ اصولا حجت باید حجت باشد! نه اینکه بعضی وقتها حجت باشد و بعضی وقتها نباشد.

توضیح: کسانی که با ادبیات آخوندها آشنا نیستند شاید خیال کنند منظور از« حجت» همان آقا حجت بقال سرکوچه است. نخیر . اینها به دلیل متقن و قابل اتکا میگویند حجت.

این منگول اگر حتی درسهای حوزوی خودش را خوب خوانده بود هیچوقت چنین جفنگی را نمیگفت. خاک بر سر کسانی که امروز پشت سر این آدم بی‌سواد نماز عید فطر خواندند مخصوصا رفسنجانی بزدل و ترسو.
0 Responses

ارسال یک نظر