خامنه‌ای خر خودتی!


مردک الدنگ دستور بمب گذاری میدهد بعد با کمال پررویی می‌اندازد گردن انجمن پادشاهی!
آخه احمق! اگر انجمن پادشاهی اینقدر عرضه داشت که نمیرفت یک استاد دانشگاه را ترور کند. همان بمب را یک جای دیگری میگذاشت که عناصر حکومت را به درک بفرستد.

خر جان!
بازی بدی را شروع کردی. شروع بمب گذاری با خودت بود ولی معلوم نیست مهار و خاتمه آن هم دست خودت باشد. مملکت را وارد جنگ داخلی نکن ای بی‌شرف بی همه چیز!

آیا حمایت از آن انچوچک اینقدر مهم است که برای ترساندن مردم دست به ترورهای کور بزنی؟

واقعیت این است که جنبش مسالمت جویی در ایران از قبل محکوم به شکست است. اینها را باید با زبانی که خودشان میفهمند ادب کرد!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر