شرط بندی در مورد 22بهمن

قانون هفتم نیوتن میگه:
«هر وقت کار مملکت به لج و لج بازی کشید مردم ما پیروز میدان خواهند بود و حال حکومت را خواهند گرفت»
بنابر این حاضرم سر یک جفت جوراب شرط ببندم که فردا یک حال اساسی از مقام عظما جون گرفته خواهد شد.

0 Responses

ارسال یک نظر